Spoluúčast rodičů:

Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Odpovědnost, práva a povinnosti jsou zakotveny ve „Školním řádu školy“. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí ovlivňují výsledek pedagogické práce.

Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy.

 • neformální rozhovory při denních příležitostných setkáních
 • poradenský servis
 • informace o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení
 • osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání (odborná literatura, dětské knihy, učební pomůcky, hračky atd.)
 • slavnosti – vánoční slavnost, svátek matek, masopustní karneval, den dětí
 • dny otevřených dveří
 • slavnostní závěrečné rozloučení s předškoláky
 • ukázky činností kroužků
 • výlety
 • možnost spolupodílet se na tvorbě ŠVP
 • možnost podílet se na dění v MŠ, vstupovat do her a řízených činností

O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím nástěnek v šatnách a na webových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Zde si mohou rodiče prohlédnout i fotky z dění v MŠ a z akcí pořádaných mateřskou školou.

Spolupráce se Základní školou v Merklíně:

Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do základní školy. Společně s rodiči i základní školou se snažíme děti připravit na vstup do základní školy a na práci v ní.

Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob výuky i hodnocení žáků.

 • poznáváme prostředí základní školy
 • spolupracujeme s učitelkami prvního stupně
 • vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi
 • účastníme se společných akcí pořádaných pro děti
 • účastníme se společných divadel
 • konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky

Snažíme se, aby základní škola alespoň částečně pokračovala ve spolupráci a spoluúčasti rodiny na vzdělávání dětí.

Spolupráce s Obcí Merklín:

Mateřská škola spolupracuje s obecním úřadem podle platných právních norem i v ostatních vztazích – provozní doba, prázdninový provoz apod.

Spolupráce s naším zřizovatelem je na dobré úrovni. Naše mateřská škola ve spolupráci s obcí posiluje kulturní a společenské tradice (vítání občánků, svatby, jubilea, návštěvy v pečovatelském domě), spolupodílí se na dění obce (kulturní akce pořádané obcí).

Spolupráce s rodiči i ostatními zainteresovanými partnery napomáhá ke zkvalitňování výchovně vzdělávací práce, k dobrému chodu mateřské školy a rozšiřuje povědomí veřejnosti o práci naší mateřské školy.